Share |

Seitsemän leipää ja muutama kalanen

Kuvahaun tulos haulle seven loaves and a few fish

 

32 Ja Jeesus kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi: "Minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo kolme päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää; enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla".
33 Niin opetuslapset sanoivat hänelle: "Mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon?"
34 Jeesus sanoi heille: "Montako leipää teillä on?" He sanoivat: "Seitsemän, ja muutamia kalasia".
35 Niin hän käski kansan asettua maahan.
36 Ja hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle.
37 Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset, seitsemän täyttä vasullista.
38 Ja niitä, jotka aterioivat, oli neljätuhatta miestä, paitsi naisia ja lapsia. (Matt. 15)

Jeesuksen toisesta ruokkimisihmeestä, missä hän ruokkii 4000 miestä (ja naiset ja lapset) seitsemällä leivällä ja muutamalla kalalla kerrotaan Matt. 15:32-38 ja Mark. 8:1-9.

Seitsemän leipää, eli heprealainen koko Raamattu, Tanak

Jo kirkkoisät aikoinaan tulkitsivat ruokkimisihmeiden leipien symboloivan juutalaista Raamattua, Tanakia. Nimi on akronyymi heprealaisen Raamatun kolmen osan nimistä (heprealaisista kirjaimista): Toora [תורה], Nevi'im [נביאים], Ketuvim [כתובים] eli "laki, profeetat ja kirjoitukset". Tanak sisältää aivan samat kirjat kuin meidän Vanha testamenttimme, mutta ne on esitetty siinä osin eri järjestyksessä.

Seitsemästä leivästä viisi ensimmäistä kuvaavat Tanakin ensimmäistä osaa, Tooraa, eli viittä Mooseksen kirjaa. Toora käännetään usein sanalla laki, sananmukaisesti opastus. Se on Jumalan ilmoituksen ydin, jota profeetat ja kirjoitukset täydentävät ja tulkitsevat.

 Mooseksen kirjat ovat;

 • 1. Mooseksen kirja, Genesis (synty)
 • 2. Mooseksen kirja, Exodus (lähtö)
 • 3. Mooseksen kirja, Leviticus (leeviläinen)
 • 4. Mooseksen kirja, Numeri (luvut) ja
 • 5. Mooseksen kirja, Deuteronomium (toinen laki)

Juutalaisille Toora on Tanakin keskeisin osa, joka luetaan synagogassa läpi joka vuosi. Toorasta käytetään myös kreikkalaisperäistä nimeä Pentateukki, joka tarkoittaa viisiosaista kirjaa. Toora kertoo Kristuksesta, vrt. Joh. 5:46.

Kaksi muuta leipää kuvaavat Tanakin kahta jälkimmäistä osaa, profeettoja ja kirjoituksia;

 • profeetat, eli Neviim, jaetaan kahteen osaan, ensimmäisiin ja myöhempiin. Ensimmäiset sisältää historialliset kirjat Joosuan kirjoista Kuninkaiden kirjoihin ja jälkimmäiset sisältää Jesajan, Jeremiaan ja Hesekielin kirjat sekä 12 nk. pientä profeettaa Hooseasta Malakiaan.
 • kirjoitukset, eli Ketuvim, sisältää 11 kirjaa Psalmien kirjasta Aikakirjoihin.

Kaikki seitsemän leipää, eli heprealainen Raamattu kertoo Jeesuksesta;

Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa (Toora) ja profeetoissa (Neviim) ja psalmeissa (Ketuvim)". (Luuk. 24:44)

Psalmeilla Jeesus viittaa yllä Tanakin kolmanteen osaan Ketuvimiin, jonka ensimmäinen kirja on juuri psalmit. Heprealaisessa käytännössä koko kirjaan viitataan usein vain mainitsemalla sen ensimmäinen osa. Koko Tanakiin voidaan viitata mainitsemalla vain sen ensimmäinen osa laki.

Muutama kalanen, eli Jeesuksen ajan juutalaiset suunnat

Muutamalla kalasella Jeesuksen ruokkimisihmeessä tarkoitetaan Jeesuksen aikaisia juutalaisia suuntauksia. Niitä olivat ainakin;

 • Fariseukset, joille oli tunnusomaista tiukka sitoutuminen Mooseksen lakiin ja vanhinten säädöksiin, joita oli noudatettava tiukasti. He eivät noudattaneet vain Mooseksen lakia, vaan myös suullista lakia, eli isien perinnäissääntöä.
 • Saddukeukset, jotka tähdensivät Tooraa ainoana sitovana lakina ja vastustivat farisealaisia, toista tuon ajan merkittävää ryhmää. Saddukeukset kiistivät farisealaisten uskon enkelien ja henkien olemassaoloon sekä sielun elämään kuoleman jälkeen.
 • Selootit, joille oli ominaista voimakkaat kuvitelmat sotaisasta Messiaasta ja jotka siksi kannattivat sotaa roomalaisvaltaa vastaan. Juuri selootit nousivat kapinaan Roomaa vastaan, joka johti Jerusalemin temppelin ja Juudean hävittämiseen vuonna 70.
 • Essealaiset, joiden oppi oli juutalaisen ja vieraiden ainesten sekoitusta. Suunta piti itseään tosi Israelina ja uuden liiton edustajana. Kuolleenmeren, eli Qumranin kirjakääröt ovat antaneet tietoa essealaisten opista.
 • Maan hiljaiset, Ps. 35:20 ja Matt. 5:5, olivat hurskaita juutalaisia, jotka eivät kuuluneet mihinkään erityiseen suuntaan. Näihin hiljaisiin hurskaisiin kuuluivat Jeesuksen ja Johannes kastajan vanhemmat sekä vanha Simeon ja naisprofeetta Hanna. Luukkaan evankeliumin 1. ja 2. luku valaisevat tätä elävää hurskautta.

Yhteistä näille juutalaisuuden eri suuntauksille oli se, että ne pitivät kiinni pyhistä kirjoituksista Jumalan sanana. Tanak oli niille koossa pitävä side ja suuntaa antava ohje.

4000 miestä ja seitsemän isoa vasullista yli jääneitä leivänpalasia

Anno Mundi

Juutalaiset laskevat ajan vuosina luomisesta lähtien (Anno Mundi, eli AM). Juutalaisen kalenterin vuosiluvut alkavat vuodesta 3761 eKr., jota rabbit pitävät maailman luomisen ajankohtana. Se perustuu rabbi Maimonideen (Rambam) laskelmaan vuodelta 1178 jKr. Maimonideen mukaan ihminen luotiin vuosi maailman luomisen jälkeen. Vuoden 2020 keväällä juutalaiset elävät kalenterinsa mukaan vuotta 5780 luomisesta ja heidän vuotensa vaihtuu aina syksyllä uuden vuoden juhlan (Rosh Hashanah) aikaan. Tässä ajanlaskussa on noin 243 vuoden virhe sekä Raamatun ilmoitukseen että myös yleiseen historiaan verrattuna esim. molempien Jerusalemin temppelien tuhoutumisen ajankohtiin liittyen. James Ussherin tekemien laskelmien mukaan elämme vuonna 2020 vuotta 6023 AM (4004-1+2020) luomisesta laskettuna samaan aikaan, kun juutalaisen kalenterin mukaan laskettuna vuosi on 5780, joten eroksi saadaan 6023-5780 = 243 vuotta. Juutalainen uusivuosi Rosh Hashanah oli vuonna 2019 syyskuun 30. päivä, jolloin heidän ajanlaskunsa vaihtui 5779:stä 5780:een.

Protestanttisista kristityistä Luther laski Raamatun perusteella luomisen tapahtuneen noin 4020 eKr. Myöhemmin merkittävä uskonoppinut ja Irlannin arkkipiispa James Ussher (1581-1656) julkaisi vuonna 1650 Raamatun tapahtumien kronologian, missä luominen ajoittui vuoteen 4004 eKr. Teos oli peruskivi Ussherin–Lightfootin kalenterille. Ussher laski luomisen ajankohdan heprealaisen Raamatun, Tanakin tekstin perusteella. Hän ajoitti luomisen tapahtuneen vuonna 4000 eKr., mutta siirsi sitä neljä vuotta taaksepäin vuoteen 4004 eKr. ottaakseen huomioon Dionysius Exiguuksen, Anno Domini -vuosilukujärjestelmän kehittäjän, tekemät virheet.

Itse lähtisin laskemaan vuodesta 4003 eKr., koska Jeesus on syntynyt vuonna 3 eKr. Se voidaan päätellä siitä, että Jeesus oli 30 vuotias aloittaessaan julkisen toimintansa ja se oli keisari Tiberiuksen 15. hallitusvuosi vuonna 28 jKr., vrt. Luuk. 3:1-2;

1 Viidentenätoista keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljännysruhtinaana ja hänen veljensä Filippus Iturean ja Trakonitiinmaan neljännysruhtinaana ja Lysanias Abilenen neljännysruhtinaana,
2 siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, ynnä myös Kaifas, tuli Jumalan sana Johannekselle, Sakariaan pojalle, erämaassa.

Jeesuksen julkinen toiminta alkoi pian Hänen Johannekselta saamansa kasteen jälkeen, Luuk. 3:23.  Tiberiuksesta tuli senaatin nimittämä keisari 18. syyskuuta vuonna 14 jKr. noin kuukausi keisari Augustuksen kuoleman (k. 19.8.14) jälkeen. Vuosi vaihtui valtakunnan eri osissa eri päivinä. Syyrian provinssissa alkoi siksi Tiberiuksen toinen hallitusvuosi jo heti 1.10.14, joten Juudeassa viidestoista oli 1.10.27-30.9.28. Jeesuksen syntymäpäivä oli todennäköisesti 11.9, koska silloin vuonna 3 eKr. oli juutalaisten uuden vuoden päivä Rosh Hashana. Sitä kututaan myös pasuunansoiton juhlaksi. Vuodesta 4003 eKr. lukien me elämme vuonna 2021 vuotta 6023 luomisesta Anno Mundi (4003-1+2021).


James Ussher päätyi Tanakin perusteella samaan ajanlaskuun ihmiskunnan iästä, mihin myös Jeesuksen tekemä 4000 miehen ruokkimisihme symbolisesti viittaa.


Juutalaiset ajattelevat maailmanhistorian käsittävän kuusi vuosituhatta, joiden jälkeen tulee seitsemäs, eli Messiaan vuosituhat. Tämä perustuu allegoriaan maailman luomisesta kuudessa päivässä, jonka jälkeen koittaa lepopäivä, eli sapatti, vrt. 2.Moos. 20:11. Myös apostoli Pietari jakaa tämän käsityksen todetessaan; 

Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". (2.Piet. 3:8)

Ihmiskunnan historia on tämän ajatusmallin mukaisesti samoin 6000 vuotta ja sen jälkeen koittaa Messiaan 1000-vuotinen valtakunta, mistä sekä vanha että myös uusi testamentti kertoo useissa kohdissa, mm. Jes. 2. luku, 11. luku, ja 65. luku, Miikan 4. luku ja Ilm. 20. luku. Tämä pitkä tuhannen vuoden sapatti on lepopäivä, eli täyttymyksen, loppuun suorittamisen ja tyydytyksen kokemisen aika, mutta vielä vanhassa luomakunnassa. Vasta sitten tulee kahdeksas päivä, eli kahdeksas "vuosituhat", joka on ikuisuus.

Anno Domini

Jeesuksen aikana elettiin noin 4000 vuotta (ihmisen) luomisesta. Nykyisin ajatellaan sen tarkoittavan juuri ihmisen luomista, koska maailma itsessään voi olla vaikka kuinka vanha. Profeetta Hoosean 6:2 mukaan voidaan ajatella pakanaseurakunnan, eli uuden liiton ajan kestävän 2000 vuotta Jeesuksen ajasta eteenpäin (Anno Domini, eli AD). Sinä aikana juutalainen kansa on sivussa Jumalan valtakunnan toteutumisesta, mutta virvoittuu, kun "pakanain täysi luku" on tullut sisälle, Room. 11:25. Sen jälkeen alkaa sapatti, eli 1000-vuotinen valtakunta maan päällä, missä Kristus hallitsee Jerusalemista käsin koko maailmaa yhdessä pyhiensä kanssa. Tästä ajasta kertoo mm. profeetta Miika seuraavasti;

1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat.
2 Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana."
3 Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan.
4 He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. (Miika 4)

Tätä valtakunnan aikaa myös jo Jeesuksen opetuslapset odottivat kysyessään häneltä ennen taivaaseen astumistaan;

6 Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen: "Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan?"
7 Hän sanoi heille: "Ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut,
8 vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". (Ap.t. 1)

Vasta kun evankeliumi on viety maan ääriin asti ja sen jälkeen palautettu takaisin juutalaiselle kansalle, tulee tuhatvuotisen messiaanisen valtakunnan aika. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi syksyllä vuonna 28 ja siitä laskien 2000 vuotta tulee täyteen vuonna 2028 AD. Silloin on kulunut myös 6030 vuotta luomisesta Anno Mundi. Kun siitä vähennetään 30 vuotta, mikä kului Messiaan syntymästä hänen julkisen toimintansa alkuun, päästään 6000 vuoden analogiaan luomisesta tuhatvuotiseen valtakuntaan. Tässä laskelmassa luomisesta Messiaan syntymään (3 eKr.) kului ensin 4000 vuotta ja Messiaan julkisen toiminnan alkamisesta (28 jKr.) tuhatvuotiseen valtakuntaan kuluisi vielä 2000 vuotta, jolloin 6000 vuotta tulisi täyteen vuonna 2028. Nämä ovat kuitenkin vain täysin teoreettisia laskelmia ja tarkat ajat tietää vain Herra itse. 

Uuden liiton, eli seitsemän seurakunnan aika

"Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan". (Ilm. 1:11)

Johanneksen ilmestys jakaa uuden liiton ajan kirkkohistoriallisesti seitsemään jaksoon. Niitä symboloivat myös seitsemän tähteä ja seitsemän kultaista lampunjalkaa (Menora);

Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. (Ilm. 1:20)

Nämä voidaan jakaa kirkkohistoriallisesti aikajärjestyksessä seuraavasti;

 1. Efeso= 1. vuosisata, Ilm. 2:1-7
 2. Smyrna= Rooman vainojen aika, Ilm. 2:8-11
 3. Pergamo= Konstantinuksen aika v. 313-, Ilm. 2:12-17
 4. Tyatira= Keskiaika v. 600-, Ilm. 2:18-29
 5. Sardee= uskonpuhdistuksen aika v. 1520-, Ilm. 3:1-6
 6. Filadelfia= lähetystyötä tekevän kirkon aika v. 1740- Kristuksen paluuseen asti, Ilm. 3:7-13
 7. Laodikea= lopun ajan luopumuksen kirkko 1900-luvulta Kristuksen paluuseen asti, Ilm. 3:14-22

Nämä kaupunkiseurakunnat olivat Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikana olemassa Vähä-Aasiassa, mutta niillä on myös symbolinen aikahistoriallinen merkitys.

Näistä aikahistoriallisista seurakunnista tai niiden jatkumoista on Jeesuksen paluun aikana vielä maan päällä ainakin seuraavat;

 • Pergamo, eli idän ortodoksinen kirkko, Ilm. 2:16
 • Tyatira, eli paavin johtama katolinen kirkko, Ilm. 2:25,
 • Sardee, eli uskonpuhdistuksen synnyttämä, sakramenteista kiinni pitävä luterilainen kirkko, Ilm. 3:3
 • Filadelfia, eli lähetystyötä tekevä protestanttinen ja reformoitu kirkko, Ilm. 3:11 sekä
 • Laodikea, eli lopunajan Jumalan sanasta luopunut kirkko, Ilm. 3:16
  Pergamolle Kristus ilmoittaa jakeessa 2:16 tulevansa "pian" (kr. takhy), jonka merkitys on ensisijaisesti "äkkiä/yllättäen". Se tarkoittaa sitä, että kun Kristuksen paluuseen johtavat tapahtumat alkavat, ne eivät kestä kauan. Sama merkitys on myös Ilm. 3:11:ssa ja Jeesuksen tuleminen Sardeen seurakunnalle "kuin varas yöllä". Kyseessä ei siis ollut kirjoittajan arviointivirhe Kristuksen paluun ajankohdasta, vaan sanan väärä tulkinta niiden taholta, jotka sanovat kirjoittajan erehtyneen. Pyhä Henki ei erehdy ja koko Raamattu on kirjoitettu Pyhän Hengen johdatuksessa.

  Seitsemästä leivästä seitsemän koria leivänpalasia seitsemälle seurakunnalle

  Se, että Jeesus ruokki seitsemällä leivällä ja muutamalla kalasella 4000 miestä symboloi Jeesuksen ajan juutalaista maailmaa noin 4000 vuotta ihmisen luomisesta. Tähän asti oli Israelia ruokittu Tanakin ilmoituksella, mutta nyt oli tullut aika vanhan väistyä ja siirtyä Messiaan tulemisen myötä uuteen. Leivät kuvaavat heprealaista Raamattua, Tanakia, mistä kaikki Jeesuksen ajan eri juutalaiset suunnat, pienet kalaset, pitivät kiinni elävän Jumalan sanana. Vaikka Jeesuksen ajan juutalaisuuden kaikilla suunnilla oli omat erityispiirteensä, Tanak oli niille koossa pitävä side ja suuntaa antava ohje.

  Se, että kun em. joukko oli ruokittu, Jumalan sanasta jäi vielä yli seitsemän täyttä vasullista leivänpalasia muille jaettavaksi, symboloi myös uuden aikakauden koittamista Messiaan tulon jälkeen. Jakeessa 36 mainittu kr. verbi klao merkitsee UT:ssa juuri leivän murtamista ja niistä siis jäivät yli mainitut leivänpalaset. Matteus tarkentaa myöhemmin, että vasuihin korjattiin juuri yli jääneet leivänpalaset, Matt. 16:10, eikä kaloja.

  Jeesuksen verellään vahvistaman uuden liiton kaikki seitsemän aikahistoriallista seurakuntaa ruokittiin samalla Jumalan sanalla kuin juutalaisetkin. Kristinuskon opillisena lähteenä on Vanhan testamentin todistus Kristuksesta ja sitä täydennettiin Jeesuksen opetuksilla. Jeesus avasi opetuslapsille, mitä hänestä oli Vanhassa testamentissa kirjoitettu, Luuk. 24:44.

  Sana vasu on tässä kr. alkutekstissä spyris, mikä merkitsee isoa koria. Spyris-kori on paljon isompi kuin ne kr. kofinos-korit (vakka), joita käytettiin 5000 miehen ruokkimisesta jääneiden leivänmurujen keräämiseen. Sitä käytettiin esim. silloin, kun Paavali laskettiin alas Damaskon muurilta, Ap.t. 9:25. Seitsemään isoon spyris-koriin mahtui riittävästi Jumalan sanan leipää jokaiselle uuden liiton seitsemälle seurakunnalle. KR 1992 ei tee eroa näiden sanojen välillä, vaan ne on molemmat käännetty pelkästään sanalla "kori".

  Molemmat Jeesuksen tekemät profeetalliset ruokkimisihmeet, sekä 5000 että myös myöhemmin 4000 miehen ruokkiminen, kertovat uuden ajan alkamisesta Jumalan pelastushistoriassa. Vanhan oli väistyttävä, koska se kieltäytyi vastaanottamasta kirjoituksissa heille luvattua Messiastaan. Jeesuksen aikainen juutalainen oppi oli mennyt harhaan Tanakin ilmoituksesta. Tähän luopumukseen Jeesus myös viittaa myöhemmin, kun hän muistuttaa opetuslapsia ruokkimisihmeistä;

  9 Ettekö vielä käsitä? Ja ettekö muista niitä viittä leipää viidelletuhannelle ja kuinka monta vakallista otitte talteen,
  10 ettekä niitä seitsemää leipää neljälletuhannelle ja kuinka monta vasullista otitte talteen?
  11 Kuinka te ette käsitä, etten minä puhunut teille leivästä? Vaan kavahtakaa fariseusten ja saddukeusten hapatusta."
  12 Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt kavahtamaan leivän hapatusta, vaan fariseusten ja saddukeusten oppia. (Matt. 16)

  Jeesus varoitti opetuslapsia fariseusten ja saddukeusten opista, jolla he olivat "hapattaneet" Jumalan antaman ilmoituksen, Tanakin. Jumalan sana tuli viedä puhtaana Uuteen liittoon.

  Israelin usko, joka oli Jeesuksen aikaan asti säilynyt vain juutalaisen kansan keskuudessa oli tullut uuteen vaiheeseen, jossa se tulisi leviämään Jeesuksen seuraajien toimesta luvatun maan ulkopuolelle kaikkeen maailmaan, aina maan ääriin asti. Sitä kuvaavat ruokkimisihmeistä jääneet leivänpalaset, jotka opetuslapset keräsivät (12 pientä koria ja seitsemän isoa koria) ja veivät mukanaan ravinnoksi kaikille uuden liiton seitsemälle seurakunnalle alkuseurakunnasta, eli Efesosta lähtien aina Jeesuksen toisen tulemisen aikaan asti. 

  Nyt olemme eläneet jo lähes 2000 vuotta, eli messiaanisen aikakauden kaksi päivää, uuden liiton Herralle otollista aikaa ja pian Kristus palaa takaisin perustamaan myös maan päällisen 1000-vuotisen valtakuntansa. Siitä näkyvimpänä merkkinä on Israelin valtion muodostuminen uudelleen historialliselle paikalleen. 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen tulee viimeinen tuomio ja alkaa ikuisuus. Sitä me myös pyydämme Isä meidän rukouksessamme;

  Isä meidän, joka olet taivaissa.
  Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
  Tulkoon sinun valtakuntasi.
  Tapahtukoon (silloin) sinun tahtosi,
  myös maan päällä niin kuin taivaassa.

  Jumalan tahto ei vielä ole tapahtunut maan päällä niinkuin taivaassa, eikä miekkoja ole vielä taottu auroiksi, sillä koko maailma on yhä pahan vallassa. Se tapahtuu vasta kun saatana sidotaan Jeesuksen paluun jälkeen tuhanneksi vuodeksi, Ilm. 20:2. Sitä me pyydämme sanoen "tule Herra Jeesus", Ilm. 22:20.

  Eliaan huoneen ennustus maailman luomisesta Kristuksen paluuseen

  Kuusituhatta vuotta maailma kestää, sen jälkeen se romahtaa. Kaksituhatta vuotta ilman lakia. Kaksituhatta vuotta pelkkää lakia. Kaksituhatta vuotta Kristuksen aikaa.

  Yhteensä kuusi tuhatta vuotta. Ja jos nuo vuodet eivät tule täyteen, se johtuu meidän synneistämme, jotka ovat suuret ja laskematoman monet. (Agricolan Rukouskirja 1544 AD)

  Agricolan päivänä 2019,

  Harri Ahdesmäki

  Tästä pääset takaisin etusivulle