Toinen hengenvuodatus Jerusalemissa, Joel 2:23

pentecost.jpg

1. Ensimmäinen hengenvuodatus Jerusalemissa

Apostoli Pietari julisti helluntain yhteydessä Jerusalemissa tapahtumia seuraamaan kerääntyneelle ihmisjoukolle;

15. Eivät nämä ole juovuksissa, niinkuin te luulette; sillä nyt on vasta kolmas hetki päivästä.

16. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta:
17. 'Ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja vanhuksenne unia uneksuvat.
18. Ja myös palvelijaini ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he ennustavat.
19. Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita.
20. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
21. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.' (Ap.t. 2:15-21, KR 1938)

Pietari lainasi profeetta Jooelin toista lukua kertoakseen kyseessä olevan Jumalan lupaama suuri hengenvuodatus. Tämä oli alkuna evankeliumin leviämiselle kaikkeen maailmaan Herramme Jeesuksen lähetyskäskyn mukaisesti;

...vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka". (Ap.t. 1:8, KR 1938)

Ensimmäisen helluntain yhteydessä ei kuitenkaan näkynyt Pietarin mainitsemia "ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita". Jos Pietari ei halunnut liittää näitä elementtejä kuuluvaksi hengenvuodatukseen, hän olisi varmasti jättänyt ne mainitsematta. Luukas on kuitenkin kirjannut Pietarin sanat juuri näin Apostolien tekoihin. Tuleeko siis vielä toinen hengenvuodatus, jossa myös Pietarin Jooelilta lainaamat jakeet 19-20 tulevat toteutumaan? Vastaus on Raamatun mukaan myönteinen.

"Viimeiset päivät" tarkoittavat koko seurakunnan aikaa, mikä alkoi Jerusalemissa ensimmäisenä helluntaina. Ensimmäinen hengen vuodatus on kuvattu jakeessa 17 ja toinen jakeessa 18.

2. Kaksi hengenvuodatusta

Sade on Raamatussa myös hengellisen siunauksen vertauskuva. Hengellinen siunaus merkitsee aina myös herätystä. Pietarin helluntaina lainaamassa Jooelin toisessa luvussa puhutaankin kahdesta suuresta "hengen sateesta", Jooel  2:23-24;


23 Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.

23 Ja te, Zionin lapset, iloitkaat ja riemuitkaat Herrassa teidän Jumalassanne, joka teille antaa vanhurskauden opettajan, ja laskee alas teille aamu- ja ehtoosateen niinkuin ennenkin;
24 Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. (KR 1933)
24 Että aitat jyviä täynnä olisivat, ja kuurnat nuoresta viinasta ja öljystä ylitse vuotaisivat. (KR 1776)

 

Vanha kirkkoramattu 1776 puhuu aamu- ja ehtoosateesta jakeessa 23b. Se viittaa selväsanaisesti aikaisempaan ja myöhempään hengenvuodatukseen seurakunnan ajan alussa ja lopussa.


Kun yksi päivä kuvaa allegorisesti koko seurakunnan aikaa, niin sen alussa tulee aikainen aamusade ja lopussa myöhäinen ehtoosade. Ensimmäinen sade aloitti seurakunnan ajan ensimmäisenä helluntaina ja jälkimmäinen sade päättää seurakunnan ajan valmistaen sen ylösottoa varten.


1933 ja 1992 käännökset puhuvat syys- ja kevätsateesta, joka on hieman epäselvempi ilmaisu ja vaatii Lähi-Idän ilmaston olosuhteiden tuntemusta.

Alkutekstille uskollinen King James käännös puhuu "former and latter" sateesta, eli aikaisemmasta ja myöhemmästä sateesta. 

Kahteen sateeseen viittaavat myös seuraavat Raamatunkohdat;

  • 5. Moos. 11:14; ...niin minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.
  • Jer. 5:24; ... Eivätkä he sano sydämessänsä: "Peljätkäämme Herraa, Jumalaamme, joka antaa sateen, syyssateen ja kevätsateen ajallansa, ja säilyttää meille elonkorjuun määräviikot".  
  • Jaak. 5:7; ...Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen.

Mitä nämä hengenvuodatukset sitten ovat? Katsotaan Jooelin mainitsemien hengensateiden hepreankielisiä merkityksiä.

3. Aikaisempi hengen sade, eli syyssade

Jooelin mainitsema ensimmäinen sade jakeessa 23b on "aamusade/aikaisempi sade", hepreaksi "mowreh", joka on käännetty meillä myös syyssateeksi. Syyssade on Israelissa sadekauden aloittava aikaisempi sade ja kevätsade on siellä sadekauden päättävä myöhäisempi sade. Sanan suomenkielinen merkitys on paitsi "sade" myös "opettaja".

Tämä ensimmäinen sade on alkutekstin mukaan myös jakeessa 23a mainittu "mowreh tsedaqah", eli "syyssade vanhurskauden mukaan" tai "vanhurskauden opettaja". Sanan "tsedaqah" merkitys on hepreasta käännettynä "vanhurskaus".

1933 käännös kutsuu tätä "syyssateeksi vanhurskauden mukaan". Vanhempi Kirkkoraamattu puhuu "vanhurskauden opettajasta". Uusi 1992 käännös ei valitettavasti puhu vanhurskaudesta enää mitään, vaan mainitsee "sateen tulevan ajallaan".

Tämä "lähetettävä vanhurskauden opettaja" on suora viittaus ensimmäiseen helluntaihin, jolloin Pyhä Henki vuodatettiin Jerusalemissa Jeesuksen lupauksen mukaisesti;

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. (Joh. 14:26)

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. (Joh. 16:13)

Pyhä Henki oli se luvattu luvattu "vanhurskauden opettaja", joka vuodatettiin ensimmäisenä helluntaina "kaiken lihan päälle", eli se koski myös pakanakansoja juutalaisen kansan lisäksi. Sekä jakeen 23a että myös jakeessa 23b mainittu "syyssade" tarkoittaa siis Pyhän Hengen vuodatusta helluntaina.

Tämä oli myös se profeetta Hesekielin lupaama uusi liitto, minkä Jumala kirjoittaa uskovien sydämiin;

Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. (Hes. 31:33)

Jeesus vahvisti tämän uuden liiton toteamalla;

"Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan." (Luuk. 22:20b)

4. Myöhäisempi hengen sade, eli kevätsade

Entäpä sitten tämä myöhäisempi sade, eli kevätsade tai ehtoosade niinkuin KR 1933 ja KR 1776 sitä kutsuvat? Hepreankielinen alkutekstin sana jakeessa 23b on "malqowsh" ja se tarkoittaa kirjaimellisesti myöhäisempää, eli kevätsadetta, joka kypsyttää viljan Israelissa elonkorjuuta varten maalis-huhtikuussa.

Jeesus viittaa aikojen lopussa tapahtuvaan elonleikkuuseen mm;

...elonaika on maailman loppu, ja leikkuumiehet ovat enkelit. (Mark. 13:39b)

Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. (Mark. 4:29)

Voidaankin todeta, että seurakunnan ajan lopussa tulee suuri elonkorjuu, ja sitä ennen Herra lähettää maan päälle vielä toisen suuren hengenvuodatuksen. Tämä "hengen sade" valmistaa seurakunnan Jeesuksen paluuta varten. Myös Jaakob kehoittaa kirjeesään olemaan kärsivällinen Herran tulemukseen asti kunnes saa myös "keväisen sateen", Jaak. 5:7.

Tämä ehtoosade/kevätsade ei kuitenkaan ole toinen helluntai, sillä Pyhä henki on lähetetty maan päälle jo aamusateen/syyssateen aikana, kuten edellä on todettu. Tämä toinen hengen sade valmistaa seurakunnan Jeesuksen tuloa ja elonleikkuuta varten ennen Herran vihan päivän, eli suuren ahdistuksen ajan koittamista. Sen aikana myös evankeliumi palautetaan takaisin Israeliin, mistä se on lähtenyt liikkeellekin 2000 vuotta sitten. Toinen hengensade alkaa Jersusalemista kuten ensimmäinenkin.

5. Lopussa rankkasade

Katsotaan Jooelin 2:23 rakennetta tarkemmin;


English (KJV) Strong's Root Form (Hebrew)
Be glad h1523 גיל giyl
then, ye children h1121 בן ben
of Zion, h6726 ציון Tsiyown
and rejoice h8055 שמח samach
in the LORD h3068 יהוה Yĕhovah
your God: h430 אלהים 'elohiym
for he hath given h5414 נתן nathan
you the former rain h4175 מורה mowreh
moderately, h6666 צדקה tsĕdaqah
and he will cause to come down h3381 ירד yarad
for you the rain, h1653 גשם geshem
the former rain, h4175 מורה mowreh
and the latter rain h4456 מלקוש malqowsh
in the first h7223 ראשון ri'shown
[month].  

 

Huomaamme, että jakeessa 23 on oikeastaan sateista puhuttaessa kaksi jakoa. Ensin on jako "tsedaqah mowrehiin", eli vanhurskauden opettajan tuloon ja "geshemiin", eli lopun rankkasateeseen. KR 1933 kääntää tämän; "hän antaa teille syyssateen vanhurskauden mukaan (tsedaqah mowreh), vuodattaa teille rankkasateen (geshem)".

Toinen jako on jakeen 23 loppuosassa "mowreh", eli aikaisempi ja "malqosh", eli myöhäisempi sade. KR 1933 kääntää tämän; "syyssateeksi ja kevätsateeksi".

Ensimmäisen jaon jälkimmäinen sana on "geshem", joka tarkoittaa rankkasadetta (engl. violent rain). Jooel siis ilmoittaakin ensin tulevan  sateen olevan "mowreh tsedaqah", eli Pyhän Hengen vuodatus ja sen jälkeen tulevan vielä toisen hengen sateen, joka on voimakkaampi rankkasade, eli "geshem". Heprealaiseen tapaan Jooel vielä toistamalla vahvistaa asian jakeen lopussa ilmoittamalla kyseessä olevan kaksi hengen sadetta, aikaisemman (syyssade) ja myöhäisemmän (kevätsade) hengen sateen. 

King James käännös vahvistaa lopun ajan tilanteen aikamuodon:

Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the LORD your God: for he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month (as before). NKJV

Lopun ajan tilanteessa mainitaan jo annettu (has given you) hengenvuodatus ja lisäksi vielä tulevaisuudessa annettava (will cause to come) hengenvuodatus. Suomalaisissa käännöksissä tätä eroa ei ole tehty.

Voisimme kääntää vapaasti jakeen 23 seuraavasti;

Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän on antanut teille ensin (ensimmäisenä helluntaina) Pyhän Hengen (mowreh tsedaqah) ja antaa teille vielä lopussa (ennen Kristuksen toista tulemista) toisen Hengen rankkasateen (geshem), ensimmäisen Hengen sateen (mowreh) ja jälkimmäisen Hengen sateen (malqosh), mikä tulee niinkuin ensimmäinenkin (rishown). 

Tämä ensimmäinen hengen sade on kestänyt jo lähes 2000 vuotta, niinkuin Israelissakin syyssateet kestävät pitkään, aina syyskuusta joulukuuhun asti. Toinen hengen sade on "geshem", eli voimakas lyhytkestoinen sadekuuro, rankkasade. Kevätsateet Isaelissa ovat juuri lyhytkestoisia kuurosateita.

Odotamme tämän profeetta Jooelin ilmoituksen mukaan tapahtuvaa jälkimmäistä sadetta, räjähtävän voimakasta Hengen rankkasadetta, geshemiä, mikä kääntää juutalaisen kansan vastaanottamaan Jeesuksen Messiaana. Tähän Jeesuskin viittasi sanoessaan;

Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. (Joh. 5:20, KR 1938)

ja vielä, että;

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö... (Joh. 14:12, KR 1938)

Vaikka nykyään puhutaan paljon ihmeparantumisista ja kaukomailla tapahtuneista ihmeteoista, emme ole vielä kuitenkaan nähneet suurempia tekoja kuin mitä Jeesus maanpäällisen elämänsä aikana täällä teki. Raamatun mukaan tällainenkin aika kuitenkin tulee ja niitä ihmeitä tehdään yksin Jeesuksen kirkastamiseksi, ei kenenkään ihmisen tai minkään hengellisen liikkeen aseman korottamiseksi. Lopun ajan hengen rankkasateessa kirkastetaan Jeesus ennen muuta juutalaiselle kansalle, aivan samoin kuin ensimmäisessä hengen vuodatuksessakin, olihan alkuseurakuntakin alkujaan juutalainen, vrt. Joh. 15:26.

Jumalan tekemiä ihmeitä fyysiseen paranemiseen liittyen ei ole ensisijaisesti tarkoitettu ihmisten terveyden edistämiseksi. Sen tehtävän Herra on antanut terveydenhuollon viranomaisille. Ne on tarkoitettu Jeesuksen kirkastamiseksi ihmisten keskellä Jumalan lähettämäksi Kristukseksi, eli Messiaaksi. Näin oli alkuseurakunnan aikana ja näin tulee olemaan myös lopussa.

Ensimmäinen hengenvuodatus ensimmäisenä helluntaina johti siihen, että juutalaisten torjuttua kansakuntana evankeliumin, se levisi kaikkeen maailmaan kaikille kansoille. Toisen hengenvuodatuksen yhteydessä myös juutalainen kansa tulee vastaanottamaan Jeesuksen Messiaanaan, vrt. Sak. 12:10.

Tämä jälkimmäinen sade lähetetään "niinkuin ennenkin", jae 23b (KR 1776). Jakeen lopussa oleva heprean sana "rishown" merkitsee "aikaisempaa tapahtumaa", eli siinä on selkeä viittaus ensimmäisenä helluntaina tapahtuneeseen hengenvuodatukseen. Tämä merkitsee sitä, että lopun ajan hengenvuodatus alkaa Jerusalemista niinkuin ensimmäinenkin ja on tarkoitettu ensisijaisesti juutalaisille, vaikka se leviääkin nopeasti koko maailmaan nykyaikaisen tietotekniikan välityksellä. Se tulee johtamaan myös seurakunnan ylösottoon ennen Herran vihan ajan alkamista, vrt. Luuk. 21:36.

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle