Palestiinan valtion tunnustaminen vie kansat Joosafatin laaksoon, Joel 4

Öljymäeltä otetussa kuvassa näkyy Temppelivuoren ja Öljymäen välillä sijaitseva Kidronin laakso, minkä uskotaan olevan Joelin mainitseman Joosafatin laakson maantieteellinen esikuva. Öljymäki symbolisoi Kristuksen paluuta ja Temppelivuori tuhatvuotisen valtakunnan hallinnon keskuspaikkaa.

Tämä tulkinta Joelin profetiasta perustuu vakaumukseen, että kaikki VT:ssa Israelille annetut lupaukset tulevat lopulta myös täyttymään.

Herran tuomion laakso kaikille pakanakansoille aikojen lopulla

1 Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon (hepr. kun minä palautan Juudan ja Jerusalemin),
2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani
3 ja heittäneet minun kansastani arpaa; ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. (Joel 4:1-3))

Nimi Joosafatin laakso tarkoittaa "Herran tuomion laaksoa" (יְהוֹשָׁפָט Jehoshafat = "Jehovah has judged"). Sana esiintyy VT:ssa kaksi kertaa, molemmat Joelin kirjassa. Kyseistä laaksoa ei ole maantieteellisesti olemassa ja Joelin kuvaus onkin symbolinen kuva aikojen lopulla tulevasta tuomion ajasta, jolloin Herra tuomitsee kaikki kansat ennen Jeesuksen paluuta. Tuomio tulee sen mukaan, miten kansakunnat ovat kohdelleet Herran omaisuuskansaa Israelia, jae 2. Sama kansojen tuomio esiintyy myös Matteuksen evankeliumin 25. luvun jakeissa 31-46. Profeetta myös rinnastaa Juudan heimon (juutalaiset) ja Israelin maan toisiinsa, jakeet 1-2.

Tämä tuomion aika esitetään Joelin kirjan 4. luvussa ja sitä kuvataan myös profeetta Sakarjan kirjan luvuissa 12-14.

Jakeissa 2 ja 12 on laakson nimeen liittyvä sanaleikki. Nimi Jehoshafat voi merkitä hepreassa joko "Herra kokoaa", kuten jakeessa 2 tai "Herra tuomitsee", kuten jakeessa 12. Ensin kaikki pakanakansat kootaan Israelia vastaan ja sitten ne tuomitaan sen perusteella, miten ne ovat Israelia kohdelleet.

Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. (Joel 4:12)

Jakeessa 2b kuvataan juutalaisten eksiilin aika, mikä alkoi Rooman hajottaessa juutalaiset pakanakansojen sekaan vuodesta 70 alkaen, jolloin Jerusalem hävitettiin. Juutalaisten eksiilin päättymisen jälkeen vuodesta 1948  pakanakansat tulevat lopulta myös "jakamaan Israelin maan" Palestiinan valtion tunnustamisen myötä. Tämä tulee johtamaan Messiaan Jeesuksen paluuseen ja pakanakansojen tuomioon "Joosafatin laaksossa".

Joel esittää tuomion syynä sen, että pakanakansat ovat "jakaneet Israelin maan ja heittäneet juutalaisesta kansasta arpaa", jae 2b-3a. Mielenkiintoista on verrata tätä psalmin 22:18 profetiaan Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen liittyvistä tapahtumista:

...he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. (Ps. 22:18)

Samoin kuin Jeesus tuomittiin ja ristiinnaulittiin, tulee tapahtumaan aikojen lopulla myös Herran kansan ja perintöosan Israelin kanssa! Tämä loppuvaihe mahdollisesti alkoi Hamasin hyökättyä Israeliin 7. lokakuuta 2023. Hamasin hyökkäyksen seurauksena koko maailma tulee jatkossa vaatimaan Palestiinan valtion tunnustamista, koska tämän nk. "kahden valtion mallin" ajatellaan olevan ainoa mahdollisuus rauhaan. Se johtaa kuitenkin Israelin maan ja Jerusalemin jakamiseen. Todellinen rauha tulee vasta Kristuksen palatessa takaisin Jerusalemiin, vrt. Sak. 14.

Mielenkiintoista on verrata profetiassa mainittuja maantieteellisiä alueita nykytapahtumiin. Profeetta mainitsee kaikki kolme rintamaa, joista Israelia vastaan operoidaan Gazan sodan alkamisen jälkeen lokakuussa 2023.

4. Mitä on teillä sanomista minulle, teilläkin, Tyyro ja Siidon ja kaikki filistealaisten alueet? Tahdotteko te kostaa minulle, mitä minä olen tehnyt, vai itse tehdä minulle jotakin? (Joel 4:4a)

Profetiassa mainitaan nykyisen Hizbollahin hallitsema shia muslimien alue (ks. kartta yllä) eteläisessä Libanonissa, jossa sijaitsevat Tyyron ja Siidonin kaupungit. Lisäksi mainitaan filistealaisten alue, mikä käsitti aikoinaan nykyisen Gazan alueen (ks. kartta alla). Juuri nämä alueet ovat ne, joista Israelia vastaan pääasiassa toimitaan mm. tykistöraketteja ampumalla Hamasin ja Hizbollahin toimesta ja joiden rajoilta Israelin kansalaiset ovat joutuneet siitä johtuen poistumaan. Tämä maantieteellinen tarkennus tuo profetian juuri meidän aikaamme.

Map of Philistine territory at time of King David in 1010 B.C.

Huomionarvoista on, että profetia samaistaa tässäkin Herran ja Israelin toisiinsa (…tahdotteko te kostaa minulle...). Mutta mitä näiltä alueilta Israelia vastaan toimivat haluavat kostaa? Senkö, että Herra on toteuttanut profeettojen kautta annetun lupauksensa palauttaa kansansa takaisin omaan maahansa? Miten mieletöntä! Nopeasti, kiiruusti minä annan koston kohdata teidän päätänne siitä, mitä olette tehneet. (Joel 4.4b)

5 te (pakanakansat), jotka olette ottaneet minun hopeani ja kultani, vieneet minun ihanat kalleuteni temppeleihinne
6 sekä myyneet Juudan ja Jerusalemin lapsia jaavanilaisille, poistaaksenne heidät kauas omalta maaltansa.
7 Katso, minä herätän heidät liikkeelle siitä paikasta, johon te olette heidät myyneet, ja annan koston teostanne kohdata teidän päätänne. (Joel 4:5-7)

Vanhan testamentin profeetat eivät tunnistaneet seurakunnan aikaa, koska se oli heille salaisuus (Ef. 3:3). He  eivät nähneet  juutalaisen kansan eksiilin aikaa Jerusalemin hävityksen ja Israelin valtion itsenäistymisen välillä. Silloin kansa ei ollut maassaan, vaan hajaantuneena pakanakansojen sekaan. Profeettojen ennustukset koskivat Israelia omassa maassaan, Erets Israelissa. Siksi profetiat ovat tulleet uudelleen ajankohtaisiksi vasta Israelin valtion palattua maailmankartalle.

Joelin 4. luvun jakeet 5-6 kuvaavat siten Jerusalemin tuhon aikaa vuonna 70 ja profetia jatkuu sen jälkeen jakeessa 7  nykyajan kuvauksella Israelin valtion itsenäistyttyä 1948. Jerusalemin temppelin kalleudet ryöstettiin roomalaisten toimesta Jerusalemin hävityksen jälkeen ja niitä kannettiin triumfissa Rooman kaduilla. Jaavan viittaa Kreikan suuntaan, Eurooppaan, ja siten Roomaan. Noin 100.000 vangiksi joutunutta juutalaista myytiin orjamarkkinoille kaupungin valtaamisen jälkeen syksyllä vuonna 70.

Jakeessa 7 kuvattu juutalaisten paluu eksiilistä takaisin omaan maahansa tapahtui 1900-luvulla. Herääminen kansan paluuseen käynnistyi juutalaisten kansallisuusaatteen siionismin vaikutuksesta.

Jakeessa 7b profeetta ilmoittaa Herran maksavan  samalla mitalla pakanakansoille kuin he ovat mitanneet Juudalle, eli juutalaisille. 

8 minä myyn teidän poikianne ja tyttäriänne Juudan poikien käsiin, ja he myyvät ne sabalaisille, kaukaiselle kansalle. Sillä Herra on puhunut.
9 Julistakaa tämä pakanakansain seassa, alkakaa pyhä sota, innostakaa sankareita, lähestykööt, hyökätkööt kaikki soturit.
10 Takokaa vantaanne miekoiksi ja vesurinne keihäiksi. Sanokoon heikko: "Minä olen sankari".
11 Käykää avuksi, tulkaa, kaikki kansakunnat joka taholta. He kokoontuvat sinne. Anna, Herra, sankariesi astua sinne alas.
12 Lähtekööt liikkeelle, hyökätkööt kansakunnat Joosafatin laaksoon; sillä siellä hän istuu tuomitsemassa kaikkia pakanakansoja, joka taholta tulleita. (Joel 4:8-12)

Juutalaisten palattua takaisin omaan maahansa ja Israelin valtion itsenäistyttyä koittaa aika, jolloin pakanakansoille maksetaan takaisin se, minkä he he ovat tehneet Juudalle. Herra lupaa vastaavasti "myydä", eli antaa pakanakansat Juudan jälkeläisten, eli nykyisen Israelin valtion käsiin. Toisin sanoen se, mitä Israelissa tapahtuu, tulee vaikuttamaan myös pakanakansoihin.

Jakeessa 8 mainitaan "sabalaiset" (hepr. shebaim), jotka asuivat aikoinaan Arabian niemimaan eteläosassa (Sheba). Siellä sijaitsee nykyisin Yemenin valtion länsiosa, mikä on shia muslimeihin kuuluvien Huthi-kapinallisten hallinnassa. Gazan sodan seurauksena Israelin hyökättyä Hamasia vastaan on koko maailman (kaikkien pakanakansojen) kauppamerenkulku vakavasti häiriintynyt muinaisen Saban alueeelta operoivien kapinallisten hyökätessä kohti Suezin kanavaa kulkevia laivoja vastaan ohjuksilla ja drooneilla.

Biblical Places On Modern Maps: Sudan Associates For, 55% OFF

Jakeessa 9 mainitaan "pyhä sota", mikä kuvaa islamilaisten kansojen jihadia. He tulevat hyökkäämään Israeliin suhteiden kärjistyessä Gazan sodan seurauksena nk. Googin sodassa, Hes. 38-39. Jakeen 9 sanokoon heikko: Minä olen sankari, kuvaa profetiassa sitä, miten Israelia ympäröivät islamilaiset kansat aloittavat hyökkäyksensä siitä huolimatta, että Israelilla on käytössään ydinase.

Israel itsenäistyy ja Jerusalem tulee kokonaan juutalaisten hallintaan ennen profetian toteutumista

Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä palautan (hepr. sub) Juudan ja  Jerusalemin, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. (Joel 4:1)

Tarkka käännös hepreasta kuuluu "minä palautan Juudan ja Jerusalemin". Useat käännökset kääntävät kohdan "minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon". Kyseessä on heprean verbi sub, mikä merkitsee palauttaa, kääntää takaisin. Juutalaiset (Juuda) pitää siten ensin palauttaa takaisin omaan maahansa, Eretz Israeliin ja Jerusalem entiseen asemaansa, so. juutalaisten hallintaan, missä ne olivat ennen roomalaisten toimeenpanemaa maastakarkotusta vuodesta 70 alkaen. Esim. NKJV (New King James Version) kääntää jakeen alun: 

“For behold, in those days and at that time,
When I bring back the captives of Judah and Jerusalem,"

Juuda, eli nykyinen juutalaisvaltio Israel palautettiin juutalaisen kansallisuusaatteen, eli sionismin seurauksena pitkästä pakkosiirtolaisuudesta 1900-luvulla ja valtio itsenäistyi vuonna 1948. Itsenäisyyssodan seurauksena maa ja Länsi-Jerusalem tulivat juutalaisten hallintaan.

Itä-Jerusalem taas tuli juutalaisten vallan alle vasta 19 vuoden kuluttua itsenäistymisestä nk. Kuuden päivän sodan yhteydessä. Silloin Israel valtasi Jerusalemin vanhan kaupungin ja siellä olevan Temppelivuoren 7.6.1967. Siitä asti koko kaupunki on ollut Israelin hallinnan alla.

Sen jälkeen on etupäässä islamilainen maailma ja myös muut kansat pyrkineet saamaan Itä-Jerusalemin uudelleen pois Israelin hallinnasta. Tavoitteena on ollut saada aikaan nk. "kahden valtion ratkaisu", missä Länsiranta ja Gaza muodostaisi Palestiinan valtion, jonka pääkaupunkina tulisi olemaan Jerusalemin itäosa, missä myös Temppelivuori sijaitsee. Erityisesti YK on ollut tuomitsemassa Israelia sen haluttomuudesta luopua vuonna 1967 vallatuista alueista, Itä-Jerusalem ml. Israel ei ole kuitenkaan suostunut jakamaan maataan, mikä sille historiallisesti kuuluu. Vain Gazan alue annettiin pois vuonna 2005 ja tämän seuraukset tunnetaan.

Profeetta Sakarjan mukaan Israelin maan ja Jerusalemin jakamisessa myös lopulta väliaikaisesti onnistutaan:

1 Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun keskelläsi.
2 Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. (Sak. 14)

Itä-Jerusalem otetaan lopulta pois Israelilta väkisin Palestiinan valtion pääkaupungiksi ja se johtaa profeettojen mukaan suuren ahdistuksen ajan, eli Herran päivän (Yom Yahve) alkamiseen. Tämän ajan lopulla Kristus palaa Jerusalemiin perustamaan tuhatvuotisen messiaanisen valtakuntansa. Tästä Jeesuksen paluun jälkeen koittavasta valtakunnan ajasta kertovat kaikki profeetat ja myös Joelin 4. luvun loppujakeet.

17 Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka asun Siionissa, pyhällä vuorellani. Ja Jerusalem on oleva pyhä, ja vieraat eivät enää kulje sen läpi.
18 Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde, ja se kastelee Akasialaakson
19 Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa.
20 Mutta Juuda on oleva asuttu iankaikkisesti ja Jerusalem polvesta polveen.
21 Ja minä julistan heidät puhtaiksi verivelasta, josta en ole heitä puhtaiksi julistanut. Ja Herra on asuva Siionissa. (Joel 4)

Harri A