Profeetta Joelin kuvaus ydinaseista ja niiden käyttöä edeltävästä herätyksestä

Ydinsodan uhka ja herätys

Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä:
2 pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niin kuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa (am), jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. (Joel 2:1-2)

Joel kertoo aluksi jakeessa yksi, että ennen maailmanlaajuisen (jokainen maan asukas vapisee) ahdingon ajan alkamista sitä edeltää voimakas herätys, "puhaltakaa pasuunaan Siionissa". Sodan uhka on kuitenkin jo konkreettisesti olemassa ennen sen alkamista. Pasuunaan puhallettaessa sota ei ole vielä tullut, vaan se on vasta "lähellä". Ensin tulee uhka ja sen jälkeen herätys ja vasta lopuksi alkaa ydinaseiden käytön aika, nk. Herran päivä, mitä VT monessa kohdin kuvaa. 

Myöhemmin jakeissa 23-24 profeetta kuvaa tarkemmin tulevaa herätystä:

Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niinkuin entisaikaan.
Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. (Joel 2:23-24)

Profeetta kuvaa jakeen kaksi alussa myös tulevan sodan aiheuttamia globaaleja vaikutuksia Se on "pimeyden ja synkeyden aika". Jakeessa kaksi sana "am", jonka meidän kirkkoraamattumme KR33 kääntää sanalla "kansa" voidaan kääntää myös sanalla "sotajoukko", kuten esim. New English Translation Bible sen kääntää, "it is a huge and powerful army". Kuten jatkossa selviää, Joel kuvaa sillä ydinohjuksia.

Aikaa kuvataan sanonnalla "ei ole ollut aiemmin eikä tämän jälkeen enää tule", mikä on tuttu ahdistuksen ajan kuvaukseen liittyen myös Danielin kirjasta (Dan.12:1) ja evankeliumeista (mm. Matt. 24:21).

Ydinohjusten tekninen kuvaus jakeissa 3-8

Sen (sotajoukon) edellä (kärjessä) käy kuluttava tuli, sen jäljissä (perässä) polttava liekki. "Niin kuin Eedenin puutarha" on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut. (Joel 2:3)

Joel 2:3a kuvaa yksittäisen ohjuksen lentoa ja jakeen loppuosa 3b sen aiheuttamaa valtavaa tuhoa kohteessa.

reentry_vehicle.jpg

Kuvassa yllä avaruudesta takaisin ilmakehään suurella nopeudella palaava ydinkärki

Kuluttava tuli ohjusten edessä kuvaa sen suuresta nopeudesta johtuvan kitkan aiheuttamaa kuumuutta ohjuksen kärjessä. Tämän vuoksi sekä ohjusten, että monikärkiohjuksissa myös ilmakehän yläpuolella irtautuvien taistelukärkien kärkikartiot on valmistettu hyperkorkeita lämpötiloja kestävästä keramiikasta. Polttava liekki ohjuksen perässä kuvaa sen monivaiheista matkamoottoria, jonka voimalla se lentää kohteeseensa. Jakeen lopussa kuvattu tuhovaikutus, "Eedenin puutarhasta autioksi erämaaksi", on mahdollista vain ydinkärjillä varustetuilla ohjuksilla.

Ne ovat näöltänsä "kuin hevoset", ja "niin kuin ratsut" ne juoksevat. (Joel 2:4)

Joelin aikoina hevoset ja ratsumiehet liittyivät nopeaan sodankäyntiin ja siksi hän kuvaa tulevaisuuteen sijoittuvaa näkyään oman aikansa termeillä. Muita hepreankielisiä sanoja profeetalla ei ole ohjusten kuvaamiseen. Siksi hän joutuu käyttämään jatkuvasti apusanoja "kuin" ja "niin kuin" kuvatessaan  näkyään.

Ryskyen "kuin sotavaunut" ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen "kuin tulen liekki", joka kuluttaa oljet; ne ovat "kuin väkevä kansa", sotarintaan asettunut. (Joel 2:5)

Joel 2:5 kuvaa ohjuksen lähtöä ja ohjuksen lähtömoottorin aiheuttamaa savua, tulta ja voimakasta ääntä.

ohjuksen_lht.jpg

Kuvassa yllä amerikkalaisen usealla ydinkärjellä varustetun mannertenvälisen Peacekeeper-ohjuksen lähtö.

Ohjuksen lähtiessä lähtömoottori sinkoaa sen matkaan ja sen alle muodostuu ikään kuin "savuvuori", jonka huipulla ohjus nousee, vrt. kuva yllä. Jae 5a kuvaa ballistisen ohjuksen lentoradan ensimmäistä osaa, eli kiihdytysvaihetta. Tässä kiihdytysvaiheessa rakettimoottori antaa ohjukselle lentoon tarvittavan nopeuden. Jakeen loppuosa 5b kertoo kuvauksen liittyvän juuri sodankäyntiin, kuin "sotarintamaan asettunut".

Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat. (Joel 2:6)

Joel 2:6 kertoo meille sen, että kyseessä on globaali asia, mikä vaikuttaa kaikkeen maailmaan vrt. "kaikki kansat". Se edellyttää strategisten ydinaseiden käyttöä.

Ne juoksevat "kuin sankarit", "kuin soturit" ne nousevat muurille. Jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei mutkittele polullansa. (Joel 2:7)

Joel 2:7 alkuosa 7a kuvaa ballistisen ohjuksen lentoradan toista vaihetta, eli nousua lakipisteeseen. Siinä ohjus nousee saamansa nopeuden turvin kohti lentoratansa lakipistettä, "nousee muurille". Mannertenvälisissä ohjuksissa se kuvaa ohjuksen nousua ilmakehän yläpuolelle. Sen jälkeen ohjuksesta irtautuvat taistelukärjet, jotka tullessaan takaisin ilmakehään alastulovaiheen lopussa saavuttavat jopa 24 kertaisen äänennopeuden. Ilmakehä ulottuu 100 km:n korkeudelle ja mannertenvälisten ohjusten lentokorkeus voi olla jopa yli 1500 km.

Jakeen loppuosa 7b kuvaa ballistisen ohjuksen lentoradan kolmatta vaihetta, eli matkalentoa, "jokainen kulkee suoraan eikä mutkittele polullansa". Matkalentovaihe on alussa nouseva ja lopussa laskeva. Venäjä on lisäksi kehittänyt ylisoonisia ohjuksia, jotka kykenevät liikehtimään suuntaa muuttamalla lennon aikana ohjusten torjunnan vaikeuttamiseksi. Niitä ei tässä yhteydessä kuvata.

Toinen ei sysi toistansa: jokainen kulkee omaa suuntaansa. Heittoaseitten välitse ne syöksyvät pysähtymättä. (Joel 2:8)

minutemans_mirv.jpg

Ylläolevassa kuvassa näkyy amerikkalaisen mannertenvälisen Minuteman III-ohjuksen kolme taistelukärkeä syöksymässä kohteeseen koelaukaisussa Kaliforniasta Kwajaleinin atolleille.

Jakeen alkuosa 8a kuvaa ballistisen ohjuksen lentoradan neljättä vaihetta, eli loppuhakeutumista. Tässä vaiheessa ohjus tai sen taistelulatausosat palaavat ilmakehään ja hakeutuvat kohteeseen. Loppuhakeutumisvaihe kestää noin minuutin ja sen aikana taistelukärkien nopeus on yli 5 km/sekunnissa.

Joel kuvaa jakeessa kahdeksan nykyaikaista monikärkiohjusta . Yhdessä ohjuksessa voi olla jopa 4-10 ydintaistelukärkeä. Taistelukärjet jakautuvat ilmakehän yläpuolella matkalentovaiheessa kukin omalle reitilleen ja suuntaavat sen jälkeen omaan kohteeseen, "toinen ei sysi toistansa". Jakeen loppuosan 8b kuvauksessa on menossa monta (ydintaistelukärkeä) yhtaikaisesti ja ne tunkeutuvat lopulta takaisin ilmakehään tullessaan "heittoaseiden välitse", eli ohjustorjunnan läpi kohteisiinsa.

2020-luvulla ei avaruudesta takaisin ilmakehään palaavia taistelukärkiä vielä kyetä tehokkaasti torjumaan niiden suuren nopeuden takia loppuhakeutumisvaiheessa (5-8 km/s). Lisäksi nykyaikaisesta ohjuksesta irtoaa aina myös valemaaleja, mikä osaltaan vaikeuttaa torjuntaa. Ohjuksiin pyritään siksi vaikuttamaan jo matkalennon aikana viemällä ohjustorjunta lähemmäksi niiden laukaisupaikkaa. Tämä lienee eräs syy siihen, miksi Venäjä voimakkaasti vastustaa Naton laajentumista itään. Tällä hetkellä Naton torjuntaohjuksia on sijoitettu itä-Euroopassa Puolaan ja Romaniaan.

Ydinohjusten aiheuttaman tuhon kuvausta jakeissa 9-11

Kaupunkiin ne hyökkäävät, ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas. (Joel 2:9)

Jakeessa 9 kuvataan ohjuksen ydinkärjen tuhovaikutusta kohteessa. Lämpö- ja paineaalto tunkeutuu kaikkialle tekemään tuhoaan.

10 Niitten edessä maa vapisee, ja taivaat järkkyvät; aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa.
11 Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää? (Joel 2:10-11)

Jakeissa 10-11 kerrotaan kaksi dramaattista asiaa. Ensin jakeessa 10 kuvataan ydinaseiden käytön vaikutusta globaaliin ilmastoon. Toiseksi jakeessa 11 sanotaan tämän onnettomuuden olevan Herran itsensä lähettämä, vrt. Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä.

Aivan samoin kuin evankeliumi kertoo Rooman armeijan olleen Herran lähettämä silloin, kun Jerusalem tuhottiin vuonna 70, Matt. 22:7. Niin myös aikojen lopussa Herra lähettää sotäjoukkonsa rankaisemaan syntistä maailmaa. Nyt se tapahtuu ydinsodan kautta.

Ennen tuhoa luvataan kuitenkin herätys.

Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen.
Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa. (Joel 2:12-13)

Mutta miten voi lähes 2500 vuotta sitten elänyt profeetta kuvata meidän aikamme moderneja sota-aseita? Ei hän ihmisenä sitä tietenkään voinut kuvata, vaan oli vain välikappaleena Herralta tulleelle ilmoitukselle, vrt. Joel 1:1. Joelilla on siksi paljon vaikeuksia kuvata näkyään oman aikansa sanastolla. Hän joutuu sen tähden turvautumaan kiertoilmaisuihin ja käyttämään paljon apusanoja "kuin" ja "niinkuin".

Seurakunta pelastuu tuhon alta pois

Jeesuksen omat, eli ylöstemmattava seurakunta ei kuitenkaan tule näkemään tätä maailmanlaajuista ahdistuksen aikaa ja koetuksen hetkeä, eli Herran päivää, koska se tulee vasta seurakunnan ylösoton jälkeen;

Sinä olet tarkoin seurannut sanaani (Raamatun ilmoitusta) ja kestänyt (pitänyt siitä kiinni), ja siksi minä puolestani tarkoin varjelen sinua ja pelastan sinut siitä koetuksen hetkestä, joka kohtaa koko maailman ja panee koetteelle maan asukkaat. (Ilm. 3:10)

Jeesuksen omat välttävät ahdistuksen ajan ja heidät temmataan ennen sitä "Ihmisen Pojan eteen" taivaalliseen ehtoollisjuhlaan:

Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä (ahdistuksen aika) yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan päällä asuvat.Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä. (Luuk. 21:34-36) 

Harri A