Kirjeet Tyatiran ja Sardeen seurakunnille Ilm. 2:18-3:6

Kuvahaun tulos: mapping the reformation

Kuvassa yllä Euroopan tilanne reformaation jälkeen vuonna 1555. Ennen vuotta 1520 koko Eurooppa oli roomalaiskatolinen, mutta 35 vuotta myöhemmin enää vain Italia ja Espanja olivat täysin roomalaiskatolisia maita. Täysin luterilaisia alueita olivat Pohjoismaat, pohjoinen Saksa ja Viro.

Ilmestyskirjan seurakuntakirjeiden tulkinnasta

"Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan". Ilm. 1:11

Johannesta kehoitettiin kirjoittamaan näkynsä kirjeeseen ja lähettämään se Vähä-Aasiassa sijaitseville seitsemälle seurakunnalle.

"Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva." Ilm. 1:19

Johannekselle ilmoitettiin, mitä "nyt on" ja lisäksi "mitä tämän jälkeen", eli tulevaisuudessa tapahtuu. Profetialla on siis sanoma Johanneksen ajalle että myös Kristuksen paluun ajalle, mistä koko Ilmestyskirja pääasiassa kertookin.

"Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa." Ilm. 1:20

Johannes oli nähnyt näyssään seitsemän kultaista lampunjalkaa, joiden keskellä seisoi Ihmisen Pojan kaltainen hahmo ja hänen oikeassa kädessään seitsemän tähteä, jakeet 12-16. Nyt hänelle kerrottiin niiden salaisuus, eli kr. mysteerio. Seitsemän kultaista lampunjalkaa edustivat seitsemää seurakuntaa ja seitsemän tähteä näiden seurakuntien enkeleitä. Juuri näille seurakunnille oli Johanneksen kirjeet osoitettu.

Näiden seitsemän seurakunnan salaisuus on siinä, että samalla kun ne edustavat tiettyjä historiallisia Vähä-Aasian seurakuntia, kukin niistä samalla edustaa profeetallisesti myös määrättyä aikajaksoa koko seurakunnan historiassa, eli seitsemää peräkkäistä jaksoa jälkiapostolisesta Efeson ajasta alkaen aina Laodikean luopumuksen aikaan lähelle Herran tulemusta. Näistä ainakin viisi seurakuntajaksoa vaikuttaa kristikunnassa vielä Herran paluun aikanakin, koska niille annetaan kehoituksia ja lupauksia Kristuksen paluuseen liittyen. Keskitymme tässä kuitenkin tutkimaan roomalaiskatolisen kirkon, eli Tyatiran, sekä uskonpuhdistuksen ajan kirkon, eli Sardeen seurakuntajaksojen tilannetta Euroopassa profeetallishistoriallisesta näkökulmasta Herran paluun aattona, eli meidän päivinämme.

Kirje Tyatiran seurakunnalle 

18 "Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita: "Näin sanoo Jumalan Poika, jolla on silmät kuin tulen liekit ja jonka jalat välkehtivät kuin hehkuva pronssi: 
19 "Minä tiedän sinun tekosi, sinun rakkautesi ja uskosi, palvelumielesi ja kestävyytesi. Viime aikoina olet tehnyt vielä enemmän kuin alussa teit.
20 Mutta sitä en sinussa hyväksy, että suvaitset tuota naista, tuota Isebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja johtaa opetuksellaan minun palvelijoitani harhaan, harjoittamaan siveettömyyttä ja syömään epäjumalille uhrattua lihaa. 
21 Olen antanut hänelle aikaa kääntyä, mutta hän ei halua luopua siveettömästä elämänmenostaan. 
22 Voi häntä! Minä suistan hänet sairasvuoteeseen ja kaikki hänen rakastajansa ankaraan ahdinkoon, elleivät he luovu hänen tavoistaan.
23 Hänen lapsensa minä surmaan rutolla. Kaikki seurakunnat tulevat tietämään, kuka minä olen: minä tutkin sydämet ja ajatukset ja annan jokaiselle teistä hänen tekojensa mukaan. 
24 "Mutta teille muille tyatiralaisille, jotka ette seuraa tuota oppia ettekä ole vihkiytyneet Saatanan salaisuuksiin, niin kuin sanonta kuuluu, teille minä sanon: Mitään uutta taakkaa en pane teidän kannettavaksenne.
25 Pitäkää kiinni siitä mitä teillä on, kunnes minä tulen. (Ilm. 2, KR 1992)

Meidän päivinämme Tyatiraa edustaa roomalaiskatolinen kirkko, joka on jättänyt jälkensä eteläiseen Eurooppaan, erityisesti Italiaan ja Espanjaan. Pohjoisen ja eteläisen Euroopan eroissa nähdään protestanttisen (Sardee) ja katolisen kristillisyyden vaikutus. 

Tyatiran hallitsema seurakuntajakso oli noin vuonna 600-1520 ja se päättyi uskonpuhdistukseen. Se oli pimeää keskiaikaa ja samalla syvintä katolisuuden vallan aikaa Euroopassa. Idän ja lännen kirkot erosivat 600-luvun alussa ja lännessä roomalaiskatolinen kirkko kehittyi sellaiseksi kuin se on yhä vielä tänä päivänä. Nimi "Tyatira" merkitsee "jatkuvaa uhria" ja se kuvaa katolisen kirkon messu-uhria, missä nk. transsubstantiaatio-opin perusteella Jeesus uhrataan messussa yhä uudelleen. Luther piti juuri tätä oppia katolisen kirkon suurimpana kauhistuksena. Tosiasiassa Jeesus on yhdellä ainoalla uhrilla Golgatalla tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään uskon kautta häneen, Hepr. 10:14.

Tyatirassa vaikuttaa "Iisebelin oppi", eli epäjumalanpalvelus, mikä kuvaa vertauskuvallisesti katolisen kirkon eksytyksiä. VT:ssa Iisebel vietteli Israelin kansan harjoittamaan epäjumalanpalvelusta, 1.Kun. 16:25. Niitä ovat olleet yhä voimassa olevan jatkuvan messu-uhrin lisäksi mm. 

  • kiirastulioppi ja aneiden myynti, eli syntien anteeksianto rahasta tai esim. pyhiinvaellusmatkasta, osittain yhä voimassa
  • rukoukset Marialle ja pyhimyksille Kristuksen sijaan, yhä voimassa
  • patsaiden ja pyhäinjäännösten kumartaminen ja palvominen, yhä voimassa
  • pappien selibaatti, yhä voimassa 
  • inkvisitio ja
  • ristiretket

Tyatiralle annettiin aikaa parannuksen tekoon. Mutta tulemuksensa edellä Herra sanoo syöksevänsä Tyatiralaiset tautivuoteeseen. Ja ne, jotka eivät silloinkaan tee parannusta epäjumalanpalveluksestaan, vielä sen jälkeen tulevaan suuren ahdistuksen aikaan, vrt. Matt. 24:21. Kuvaako "tautivuoteeseen syökseminen" ja "hänen lapsensa (jälkeläisensä) minä surmaan rutolla" kevään 2020 koronapandemiaa, sitä voimme vain arvailla. Kuitenkin Euroopassa se näytti vaikuttavan voimakkaimmin juuri reformaatiossa täysin katolisiksi jääneisiin maihin, kuten Italiaan ja Espanjaan, sekä yleensä Etelä-Eurooppaan.

Niille Tyatirassa, joilla ei ole tätä oppia, Herra ilmoittaa ettei pane heille muuta kuormaa. Heitä kehoitetaan pitämään se usko, mikä heillä on. Herra lupaa antaa heille tullessaan kointähden, jae 28, mikä kuvaa Jeesusta itseään. Ilmestyskirjan viimeisessä luvussa Jeesus sanoo olevansa se kirkas aamutähti, eli kointähti, mikä ennakoi tulevan messiaanisen valtakunnan koittoa. Niin Herralle uskolliset Tyatiralaiset saavat olla aina Jeesuksen kanssa.

Kirje Sardeen seurakunnalle

1 "Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut.
2 Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä.
3 Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.
4 Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen arvolliset.
5 Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä Isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä.
6 Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.' (Ilm. 3, KR 1938)

Sardeen seurakuntajakso alkoi Pyhäinpäivän aattona 31.10.1517, jolloin nuori Wittenbergin yliopiston teologian professori Martti Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin kirkon oveen. Teesit oli suunnattu Rooman kirkon aneiden myyntiä vastaan. Siitä alkanut kristikunnan opillinen uudistuminen, eli uskonpuhdistus, johti kansankielisen Raamatun räjähdysmäiseen leviämiseen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin ympäri maailmaa ja myös Suomessa. Lutherin pääviesti oli, että ihminen pelastuu tekojen sijaan yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden.  

Kuitenkin tulemuksensa edellä Herran viesti Sardeen seurakunnalle on että; "Sinulla on se nimi, että elät (eli "uskonpuhdistuksen" seurakunta), mutta sinä olet kuollut." Näistä Jeesuksen sanoista on otettu käyttöön sana "nimikristitty". Sillä tarkoitetaan henkilöä, joka on kristillisen kirkon jäsen, mutta ei elä Jeesuksen yhteydessä ja on siksi hengellisesti kuollut. Liberaaliteologia on vienyt luterilaisesssa kirkossa ihmisiltä uskon Raamattuun Jumalan sanana ja tyhjentänyt kirkot sekä kääntänyt niiden jäsenmäärät jyrkkään laskuun. Jumalan lain ja evankeliumin sijaan kirkoissa opetetaan ja saarnataan etiikkaa ja evankelumia. Jumalan lakia ja sen noudattamisen velvoittavuutta Kristuksen seuraamisessa ei saa mainita ollenkaan. Lain julistaminen on "pannassa", pelkkä kastaminen riittää pelastukseen.

Sardeessa on kuitenkin jäljellä muutamia harvoja, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan, ts. he elävät Kristuksen yhteydessä jatkuvassa syntien anteeksisaamisessa ja omistavat siten Kristuksen tahrattoman vanhurskauden.

"Sinulla on se nimi että elät" viittaa suoraan Lutherin vanhurskauttamisoppiin, mikä oli hänen teologiansa ydin uskonpuhdistuksessa. Lutherille tärkeä löytö oli erityisesti Room. 1:17; "Vanhurskas elää uskosta". Siitä nimi "sinä elät". Nyt tämä oli kuitenkin Jumalan sanasta luopumisen tähden menetetty ja elämä on vaihtunut kuolemaksi. Siksi Herra kehoittaa Sardeeta heräämään ja valvomaan tilaansa.

Jeesus kehoittaa Sardeen seurakuntaa muistamaan aikaa, jolloin he ottivat pelastussanoman vastaan, katsomaan tarkasti mitä he ovat uskonpuhdistuksessa alunperin saaneet ja mitä Raamattu sanoo ja tekemään parannus syntielämästään. Niille, jotka siihen suostuvat puetaan ylle valkeat vaatteet, eli Kristuksen tahraton lahjavanhurskaus eikä heidän nimiään tulla pyyhkimään pois elämän kirjasta. Perimmältään kyse on siis palaamisesta siihen alkuperäiseen uskoon, minkä Sardee oli uskonpuhdistuksessa saanut. 

Niille, jotka Sardeessa eivät kuitenkaan herää valvomaan Herran kehoituksesta huolimatta, Jeesus sanoo tulonsa olevan yllätys. Heille hän sanoo tulevansa ikäänkuin varkaana, äkisti ja yllättäen, ja he jäävät hengelliseen pimeyteensä ja menevät kadotukseen. Sen sijaan valvomaan heränneitä Jeesuksen tulo ei yllätä, vaan he saavat elää Jeesuksen yhteydessä puettuina valkeisiin vaatteisiin, eli symbolisesti hänen vanhurskauteensa.

Nimi "Sardee" merkitsee joko "ilon ruhtinasta" tai "jäljelle jäänyttä". Edellinen kuvaa Lutheria uskonpuhdistuksen alkuunpanijana ja jälkimmäisen merkitys kuvannee vielä Herran tulemuksen hetkellä hengellisesti elossa säilyneitä.

Sardeen seurakuntakirje kuvaa meidän ajassamme uskosta luopunutta luterilaista kirkkoa.

Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi.
Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. (Jes. 60)

22. maaliskuuta 2020

Harri A

Tästä pääset takaisin etusivulle